Oficiální logo

Podmínky pro přidělení elektrického invalidního vozíku

Aby mohl občan uplatnit požadavek u své zdravotní pojišt'ovny, musí mu vozík předepsat lékař s odborností pro rehabilitaci, ortopedii, neurologii nebo vnitřní lékařství (internista). Přidělení schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišt'ovny. Vzhledem k závažnosti a ceně těchto pomůcek vydává souhlas odborná komise ÚP VZP. Každá okresní pojišt'ovna VZP vlastní "Formulář k přidělení elektrického vozíku". Řádně vyplněný je podkladem k projednání v odborné komisi ÚP VZP. Podmínkou přidělení elektrického vozíku je zachovaná schopnost pojištěnce bezpečně elektrický vozík ovládat při splnění následujících kritérií:
  1. Postižení obou dolních končetin, znemožňující pojištěnci samostatný pohyb v kombinaci s postižením horních končetin.
  2. Postižení obou dolních končetin při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje zvýšit fyzickou zátěž, tzn. ovládat mechanický vozík.
  3. Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovení zákona č. 12/97 Sb. o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Vozíčkář je považován za chodce.
Postup podání žádosti je následující: Předepisující lékař a příslušná odborná pracoviště provedou vyšetření a vyplněný formulář předají reviznímu lékaři pojišt'ovny. V návrhu již musí být uvedena specifikace elektrického vozíku, včetně kódu podle Číselníku PZT. Revizní lékař připojí své vyjádření a zašle na odbornou komisi ÚP VZP. Výsledek z jednání oznámí komise příslušné pojišt'ovně, ta pak pojištěnci a v kladném případě ošetřující lékař předepíše poukaz, na jehož základě příslušná firma zrealizuje dodávku. Na tomto místě je nutné podotknout, že schválení v komisi podléhají i nutné doplňky k vozíku, což se mnohdy opomíjí při vyplnění žádosti. Přidělený elektrický vozík zůstává majetkem zdravotní pojišt'ovny, proto pojištěnec podepisuje při předání "Smlouvu o výpůjčce". Z toho vyplývají některé povinnosti, např. vozíčkář nemůže zasahovat do konstrukce vozíku, provádět montáž doplňků, např. osvětlení apod. Rovněž opravy mají svůj řád a postup. Ze zákona č. 48/97 Sb. hradí pojišt'ovna 90 % nákladů na opravu. Oprava musí být rovněž předepsána lékařem na poukaz, ten je dokladem (společné s fakturou) pro vyúčtování mezi firmou a pojišt'ovnou.

Nedostatky, které se vyskytují:

  1. Malá informovanost pojištěnců, na co mají nebo nemají nárok.
  2. Žádost o přidělení elektrického vozíku je nedostatečně vyplněna. Takovou žádost komise vrací k doplnění a v případě nároku na vozík pojištěnec zbytečně čeká.
  3. Vozíčkář požaduje opravu bez vystaveného poukazu. Firma nemůže takovou zakázku splnit.
Někteří uživatelé elektrických vozíků s pomůckou zacházejí jako s vlastní (různé úpravy). Ze zákona je vozík zapůjčen, zůstává tedy majetkem zdravotní pojišt'ovny.