IV. Přehled příspěvků a dávek pro těžce zdravotně postižené občany upravených vyhláškou č. 182/1991 SB., v platném znění

1. ÚLOHA OBECNÍCH A OKRESNÍCH ÚŘADŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE

Prostřednictvím sociální péče zabezpečují obce a okresní úřady pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti, dávkami nemocenského a důchodového pojištění nebo jinými příjmy, občanům, kteří potřebují sociální péči vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu či věku a občanům, kteří bez pomoci společnosti nejsou schopni překonat obtížné životní situace nebo nepříznivé životní poměry. V rámci sociální péče poskytují obce a okresní úřady jednorázové a opakující se dávky a příspěvky. Většinu těchto dávek upravuje vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., v platném znění (dále jen "vyhláška"). Tato vyhláška také stanoví, že obce a okresní úřady v součinnosti zejména se zdravotnickými zařízeními vyhledávají těžce zdravotně postižené občany a staré občany žijící v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.

2. JEDNORÁZOVÉ PENĚŽITÉ A VĚCNÉ DÁVKY
§ 32 vyhlášky

Občanům těžce postiženým na zdraví (dále jen "TZPO") a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, mohou obce poskytovat jednorázové peněžité dávky na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou tito občané uhradit ze svých běžných příjmů. Tyto peněžité dávky mohou obce poskytovat též TZPO a starým občanům, kteří jsou umístěni v ústavu sociální péče, v psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodobě nemocné, na úhradu závazků krátkodobé povahy, které nemohou občané uhradit ze svých prostředků.

Věcné dávky mohou poskytovat obce sociálně potřebným TZPO a starým občanům k uspokojování jejich běžných životních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohou zabezpečit sami. Za věcnou dávku se považuje zabezpečení namáhavějších pracovních úkonů nutných k provozu a údržbě domácnosti nebo jejich úhrada, popř. poskytnutí předmětů k uspokojování lidských potřeb, jako např. uhlí, ošacení, potraviny atd.

3. JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA OPATŘENÍ ZVLÁŠTNÍCH POMŮCEK
§ 33 vyhlášky

Okresní úřady mohou poskytovat TZPO peněžitý příspěvek na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že potřebnou pomůcku nehradí ani nepropůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

Zrakově postiženým občanům mohou poskytovat okresní úřady příspěvek na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytku zraku, popř. na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

V příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, je uveden výčet pomůcek, na které mohou okresní úřady poskytnout příspěvek. V příloze je uvedena maximální výše příspěvku vyjádřená procenty z kupní ceny vyjmenované pomůcky. Potřebuje-li občan k překonání následků svého těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, může mu okresní úřad poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši, jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4, na srovnatelnou pomůcku.

Poslední úprava přílohy č. 4 byla provedena vyhláškou MPSV č. 206/1995 Sb. S ohledem na rychlý technický pokrok v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek se ukázalo pro potřeby praxe nezbytné aktualizovat přílohu. Protože se nepodařila přímá novela přílohy, vydalo MPSV Komentář č. 4/2000, který se zabývá otázkami srovnatelnosti jednotlivých pomůcek. Komentář obsahuje demonstrativní výčet pomůcek, které lze považovat za srovnatelné s pomůckami uvedenými v příloze.

Posouzení srovnatelnosti konkrétní pomůcky s pomůckami uvedenými v příloze č. 4 je plně v kompetenci okresního úřadu.

Příloha č. 4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany

III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany včetně demonstrativního výčtu pomůcek srovnatelných

1. Kancelářský psací stroj (50%)

Jedná se o pomůcku, která významně usnadňuje komunikaci nevidomého s okolím. Jsou využívány standardní výrobky podle nabídky trhu bez jakékoliv speciální úpravy.

2. Slepecký psací stroj (100%)

Slepecký psací stroj je zcela základní pomůckou usnadňující komunikaci a možnost psaní textu a poznámek v reliéfním slepeckém Brailleově písmu. Mezi základní typy a provedení patří obouruční či jednoruční Pichtův stroj, za srovnatelnou pomůcku lze považovat DYMO kleště na psaní Brailleova písma.

3. Magnetofon, diktafon (100%, nejvýše 4 500 Kč)

Magnetofon zůstává stále základní pomůckou pro každého těžce zrakově postiženého občana. Pomůcka je určena k překonávání informačního deficitu, pro běžný život, studium, práci i volný čas (poslech zvukových knih), a to pro všechny zrakově postižené bez ohledu na věk, vzdělání či jejich aktivitu.
Mezi základní typy a provedení patří kazetový magnetofon, diktafon, digitální magnetofon a diktafon, radiomagnetofon, osobní přehrávač, digitální záznamník (pozor, jde o zcela odlišnou pomůcku, než je elektronický zápisník pro nevidomé, položka č.13).
Mezi základní příslušenství těchto přístrojů patří mikrofon, sluchátka.

4. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem (100%)

Tato náročná pomůcka pracuje jako terminál čtecího přístroje pro nevidomé (č. 5) nebo elektronického zápisníku pro nevidomé (č. 13). Pomůcka je založena na využití přirozeného a většinou značně rozvinutého smyslu nevidomých - hmatu. S jeho pomocí čte nevidomý na braillském hmatovém displeji (zobrazovači) informace zobrazené na monitoru osobního počítače nebo černotiskové informace a obrázky na hmatovém zobrazovači reliéfního písma (Optacon). Pomůcka je nepostradatelná pro nevidomé, kteří převážně pracují s odbornými nebo rozsáhlými texty (studenti, intelektuálně pracující, právníci, překladatelé apod.).
Mezi základní typy a provedení patří hmatový terminál (braillský zobrazovač), tzv. braillský řádek, braillský terminál (zobrazovač) s hlasovou podporou, Optacon. Žadatel musí prokázat aktivní znalost čtení bodového písma, nezbytné je rovněž odborné předvedení a zaškolení.

5. Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (100%)

Jde o náročnou elektronickou pomůcku určenou ke čtení černotiskových textů, psaní, zpracovávání a uchovávání informací. Je vhodná pro nevidomé a prakticky nevidomé, kteří nejsou schopní na obrazovce monitoru rozpoznat jednotlivá písmena jakkoli zvětšená nebo barevně přizpůsobená, a to v rozumně reálném čase. Jedná se o vhodnou pomůcku i pro tzv. později osleplé, kteří se již nenaučí dostatečně rychle číst slepecké bodové písmo a kteří jsou odkázáni jen na hlasový výstup.
Pomůcka se skládá ze základní jednotky, monitoru, klávesnice a skeneru. Její nutnou součástí musí být též hlasový výstup (zvuková karta + mluvící program) a další speciální programové vybavení pro čtení, převod, zobrazení a zpracování informací.
K základních typům a provedení patří digitální čtecí zařízení pro práci v textovém prostředí, digitální čtecí zařízení pro práci v grafickém prostředí, digitální čtecí zařízení pro práce v textovém a grafickém prostředí, přičemž pomůcka je dodávána ve stolní nebo přenosné verzi. Pomůcka předpokládá aktivní znalost psaní na psacím stroji. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

6. Kamerová zvětšovací lupa (100%)

Jde o náročnou elektronickou pomůcku umožňující číst nejrůznější texty a prohlížet obrázky. Kamerová zvětšovací televizní lupa je vhodná pro slabozraké a některé skupiny prakticky nevidomých, kteří jsou schopni v reálném čase číst i velmi zvětšené písmo v černobílé nebo barevné kombinaci (popředí, pozadí). Zrakové schopnosti žadatele, jeho věk, vzdělání či aktivity jsou rozhodující pro výběr konkrétního typu a provedení pomůcky. Pomůcka se skládá z monitoru, pevné nebo ručně vedené kamery, čtecího stolku (jen některé typy) a elektronické části.
K základním typům a provedení patří kamerová lupa ve stolní verzi se čtecím stolkem, kamerová lupa ve stolní verzi s ručně vedenou kamerou, kamerová lupa v přenosné verzi s ručně vedenou kamerou, monitor ke kamerové lupě, verze černobílá, semicolorní (dvoubarevná) nebo plnobarevná. Doporučuje se zajistit vyjádření očního lékaře z hlediska zrakových schopností. Odborné předvedení a zácvik je nutný.

7. Digitální zvětšovací televizní lupa (100%)

Jde o náročnou elektronickou pomůcku umožňující číst, psát, zpracovávat a uchovávat informace. Je vhodná pro slabozraké a prakticky nevidomé, kteří jsou schopni v reálném čase číst zvětšené písmo a dokáží se pomocí zvětšovacího software dobře orientovat po textu či obrazu. Pomůcka se skládá ze základní jednotky, monitoru zpravidla s úhlopříčkou 17" až 21", skeneru či kamery, speciálního programového vybavení pro zvětšování, prohlížení a zpracování informací. Efektivnost těchto pomůcek vzrůstá tím, že je možné je kombinovat nebo vhodně doplnit při vynaložení minimálních finačních nákladů (např. v důsledku zhoršení zrakových schopností klienta podle jeho potřeb s jiným typem výstupu (obvykle hlasovým).
K základním typům a provedením patří digitální lupa (skener), digitální lupa (externí kamera), digitální lupa (skener + externí kamera), digitální lupa s hlasovou podporou, monitor k digitální lupě, videoadaptér k digitální lupě. Doporučuje se zajistit vyjádření očního lékaře z hlediska zrakových schopností. Pomůcka předpokládá aktivní znalost psaní na stroji. Předvedení a odborné zaškolení je nezbytné.

8. Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé (100%)

Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé je náročnou elektronickou pomůckou umožňující základní komunikaci nevidomých s osobním počítačem. Pomůcka pracuje jen v kombinaci se čtecím zařízením (č. 5), digitální lupou (č. 7) nebo s elektronickým zápisníkem (č. 13). Pomůcka je určena nevidomým, prakticky nevidomým nebo těžce slabozrakým s progresivními očními vadami. Umožňuje pomocí hlasového výstupu základní práci s osobním počítačem. Zpravidla se skládá ze speciálních programů pro vytvoření hlasové syntézy a prohlížení obrazu, hlasového reproduktoru nebo zvukové karty a vnějšího reproduktoru se sluchátky.
K základním typům a provedením patří hlasový terminál (výstup) pro práci v textovém prostředí, hlasový terminál (výstup) pro práci v grafickém prostředí, adaptér hlasového výstupu k měřícím přístrojům, zvuková karta. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

9. Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu (100%)

Jde o náročnou pomůcku, která je určena ke čtení, prohlížení a zpracovávání informací. Pomůcka pracuje jen v kombinaci se čtecím zařízením (č. 5), s digitální lupou (č. 7) nebo elektronickým zápisníkem (č. 13). Do této kategorie řadíme všechny pomůcky pro snímání a zpracovávání informací, které jsou vybaveny speciálním programovým vybavením pro čtení, zvětšování nebo prohlížení textu a obrazu nevidomými a slabozrakými.
V případě potřeby (požadavek dokonalejšího využití stávajícího zařízení, zhoršení zrakových schopností či změna pracovního místa) je možno zvýšit využitelnost stávající pomůcky instalací nového software a případně doplnit tuto pomůcku o další přídavná zařízení. Tím se rozšiřuje funkční výbava, avšak při nižších dodatečných nákladech, než kdyby se pořizovala pomůcka nová.
Základními skupinami programů jsou čtecí programy, prohlížecí programy, zvětšovací programy, odčítače obrazu, mluvící programy, uživatelské programové vybavení v úpravě pro nevidomé a slabozraké, konverzní programy pro nevidomé. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

10. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé (100%)

Tato pomůcka pracuje jen v kombinaci se čtecím zařízením (č. 5) nebo elektronickým zápisníkem (č. 13). Je určena k tisku slepeckého bodového písma, zhotovování reliéfních obrázků, grafů a schémat. Je to důležitý pomocník při zvyšování grafického cítění nevidomých. Má značný význam pro studenty, pedagogy, hudebníky, překladatele, spisovatele apod. Zařízení pracuje na mechanickém nebo termovakuovém principu. Používá se speciální kusový nebo perforovaný papír, termopapír nebo plastové fólie.
Mezi základní typy a provedení patří braillská tiskárna a zařízení pro vytváření reliéfní grafiky pro nevidomé. Žadatel musí prokázat aktivní znalost čtení bodového písma. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

11. Jehličková jednobarevná tiskárna (50%)

Tato náročná elektronická pomůcka pracuje jen v kombinaci se čtecím zařízením (č. 5), digitální lupou (č. 7) nebo elektronickým zápisníkem (č. 13). Může to být standardní nebo i upravené zařízení, které umožní nevidomým a slabozrakým klientům písemnou komunikaci s okolím. Za srovnatelnou pomůcku lze považovat inkoustovou či laserovou jednobarevnou tiskárnu.

12. Zařízení pro přenos digitálních dat (100%)

Tato náročná elektronická pomůcka pracuje jen v kombinaci se čtecím zařížením (č. 5), s digitální lupou (č. 7) nebo elektronickým zápisníkem (č. 13). Tyto pomůcky významným způsobem snižují informační deficit nevidomým a slabozrakým klientům, neboť umožňují efektivním způsobem výměnu a získávání digitálních informací (elektronická pošta, digitální noviny a časopisy, čtení teletextu, příjem informací z Internetu apod.). Typů těchto zařízení je několik a každé z nich plní zcela jinou funkci.
K základním typům a skupinám patří faxmodem, teletext, externí FDD, Flasch Rom, CD Rom, Zip Drive, externí HDD. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

13. Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem (100%)

Tato náročná elektronická pomůcka nachází uplatnění u všech nevidomých. Je vhodná např. pro žáky, studenty, některé profese, jako je telefonní manipulant, učitel hudby, masér apod. Je důležitá všude tam, kde se musí pracovat pohotově s informacemi. Pomůcka umožňuje jednoduchým způsobem zapisovat informace, zpracovávat texty, zaznamenávat a vyhledávat telefonní čísla, ve spojení s tiskárnou tisknout dopisy, provádět jednoduché výpočty. Pomůcka je vždy v přenosné verzi a je vybavena hlasovým nebo hmatovým výstupem, zpravidla braillskou klávesnicí a programovým vybavením pro zpracování a uchování informací.
Základní typy a provedení: elektronický zápisník s hlasovým výstupem, elektronický zápisník s hmatovým výstupem, elektronický zápisník s hlasovým a hmatovým výstupem. Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

14. Elektronická pomůcka po hluchoslepé (100%)

Tato pomůcka usnadňuje základní komunikaci hluchoslepé osoby s okolím. Přístroj je zpravidla vybaven dvojí klávesnicí (PC a braillskou) a dvojím displejem (reliéfním a vizuálním). Pomůcka má význam jen pro osoby s nejtěžším postižením, které prokáží schopnost ovládání této složité pomůcky.
Základní typy a provedení: elektronická komunikační pomůcka, mechanická komunikační pomůcka, čtecí přístroj pro hluchoslepé s hmatovým výstupem, tj. speciální individuální kombinace čtecího přístroje pro nevidomé s hlasovým výstupem (pol. č. 5) a čtecího přístroje s hmatovým výstupem (pol.č. 4). Odborné předvedení a zaškolení je nezbytné.

15. Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem (100%)

Pomůcky se odlišují v zásadě jen zvolenou jazykovou mutací.

16. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem (50%)

Jedná se o slepecké náramkové hodinky, slepecké kapesní hodinky, slepecký budík, slepecký minutník, slepecké stopky.

17. Měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem (50%)

Mezi základní měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem patří teploměr pro nevidomé, tonometr s hlasovým výstupem, kuchyňská váha pro nevidomé, pomůcky na měření vzdálenosti v úpravě pro nevidomé, přístroje na měření elektrických veličin v úpravě pro nevidomé, slepecký kompas. V odůvodněných případech (zejména tam, kde občan musí kontrolovat váhu s ohledem na svůj zdravotní stav) i osobní váha pro nevidomé.

18. Indikátor barev pro nevidomé (100%)

Indikátor barev k obecnému použití není v současné době dle našich poznatků k dispozici. V úvahu přicházejí individuální dovozy ze zahraničí.

19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé (100%)

Pomůcka má význam pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých a hluchoslepých osob. Může se jednat o vhodný doplněk bílé slepecké hole. Zvukové a hlasové majáky jsou dnes rozšířeny v dopravě, na veřejných budovách, v místech větší koncentrace zrakově postižených a v soukromí. Pro aktivaci majáků však musí být zrakově postižení vybaveni příslušným dálkovým ovládáním.
Základní typy a provedení: zvukové a hlasové orientační pomůcky, dálkové ovládání ke zvukovým a hlasovým orientačním majákům, slepecký sonar (přístroj na detekci překážek).
Za srovnatelnou pomůcku lze považovat mobilní telefon. Mobilní telefony pomáhají v orientaci a navázání kontaktu, když je postižený sám, resp. ocitne se v neznámém prostředí.

20. Dvoukolo (50%)

Jde o pomůcku pro udržení a regeneraci dobrého zdravotního stavu občana. Za dvoukolo se považuje tandem či spřažené kolo, za pomůcku srovnatelnou lze pak považovat rotoped.

Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání těchto zvláštních pomůcek mohou okresní úřady poskytovat příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

Příspěvek na opatření zvláštní pomůcky mohou poskytnout okresní úřady jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že pomůcka přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, nebo do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření této pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací, pokud občan, kterému byl poskytnut, zemře.

Okresní úřady mohou též uhradit náklady spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa úplně nebo prakticky nevidomým občanům až do výše obvyklých nákladů. Mezi tyto náklady patří nejen náklady na samotný výcvik vodícího psa, ale i prodejní cena štěněte.

4. PŘÍSPĚVEK NA ÚPRAVU BYTU
§ 34 vyhlášky

Občanům s těžkými vadami pohybového nebo nosného ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým poskytují okresní úřady příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení.

Za úpravu bytu se považuje zejména:

 1. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
 2. úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
 3. rozšíření a úprava dveří,
 4. odstranění prahů,
 5. přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
 6. instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
 7. zavedení vhodného vytápění,
 8. vybudování telefonního vedení,
 9. stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.

Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

 1. 50 000 Kč nebo
 2. 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout též formou zálohy, nejvýše však v částce 50 % předpokládané výše příspěvku.

Příspěvek na úpravu bytu poskytne okresní úřad jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že příspěvek nebo zálohu vyúčtuje do tří let od zahájení řízení a že příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, že byt vymění či prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím10 let od jeho poskytnutí, nebo že vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhne 70 % skutečně vynaložených nákladů. Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nevyžaduje, jestliže jeho výše nepřesáhne 5 000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku lze ve zřetelehodných případech upustit.

Za stejných podmínek lze tento příspěvek poskytnout též rodičům dítěte nebo osobám, kterým bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o dítě starší 3 let, které je postiženo těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé.

5. PŘÍSPĚVKY NA ZAKOUPENÍ, CELKOVOU OPRAVU A ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 35 vyhlášky

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

 1. není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,
 2. je odkázán na individuální dopravu.

Žije-li v domácnosti více občanů, kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla každému z nich.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

 1. s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g),
 2. úplně nebo prakticky nevidomé nebo
 3. mentálně postižené, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně z důvodu mentálního postižení, a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte.

Za rodiče se považuje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí v domácnosti.

Tento příspěvek lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku. Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno, lze příspěvek poskytnout i před uplynutím této doby.

Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout výše uvedený příspěvek před uplynutím pěti let ode dne jeho vyplacení, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena motorového vozidla stejného typu a stáří v době podání žádosti o příspěvek.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno.
V těchto případech neplatí při stanovení výše ustanovení o maximálním součtu příspěvků v období posledních deseti let.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje.
Výše příspěvku - příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy.

Společná ustanovení

Všechny tyto příspěvky se poskytnou tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

 1. motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
 2. motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu oprávněného dítěte,
 3. do dvou měsíců ode dne vyplacení příspěvku nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo
 4. do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o případ, když oprávněné dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, avšak motorové vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. V případě, že při poškození nebo zničení motorového vozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka, kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelně nižší než částka, kterou je občan povinen vrátit, lze od vymáhání příspěvku nebo jeho části upustit.

Součet příspěvků, které je možno v rámci tohoto paragrafu poskytnout, nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které žadatel vrátil v uvedeném období.

6. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 36 vyhlášky

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je držitelem motorového vozidla,

 1. jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
 2. který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo
 3. který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

Příspěvek lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu držiteli motorového vozidla, a to tomu držiteli, kterého určí osoba, jež má být dopravována.

Výše příspěvku na provoz motorového vozidla činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného pod písmenem c) 3 920 Kč u jednostopého vozidla a 9 124 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2 170 Kč u jednostopého vozidla a 5 624 Kč u ostatních vozidel.
Pokud občan splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel.
Jsou-li splněny podmínky pro přiznání tohoto příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.

Oprávněnému občanu, který ze závažných důvodů ujede více než 9 000 km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvýší

 1. o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného pod písmenem c) nebo
 2. o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, za každých dalších započatých 500 km.

Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

Příspěvek na provoz motorového vozidla se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Zvýšený příspěvek za další odůvodněně najeté kilometry se vyplatí nejdříve po uplynutí kalendářního roku, na nějž byl příspěvek přiznán, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.

7. PŘÍSPĚVEK NA INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU
§ 37 vyhlášky

Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok

 1. občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g),
 2. občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo
 3. rodiči uvedenému v § 36 pod písmenem c), který se pravidelně individuálně dopravuje a který není držitelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 pod písmenem b) nebo c), jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek podle § 36, zaváže-li se písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

Výše příspěvku na individuální dopravu činí 6 000 Kč; příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.

Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první.

8. PŘÍSPĚVEK NA REKREACI A LÁZEŇSKOU PÉČI
§ 38 vyhlášky

Příspěvek na úhradu na rekreaci a na lázeňskou péči může poskytnout pověřený obecní úřad nepracujícím důchodcům, kteří hradí poukazy na rekreaci a na lázeňskou péči z vlastních prostředků. Příspěvek může být poskytnut důchodcům, jejichž důchod nepřesáhl částku 2 720 Kč u jednotlivce nebo 4 880 Kč u manželské dvojice až do výše plné ceny poukazu. Ostatním důchodcům, pokud výše jejich důchodu nepřesáhla částku 4 000 Kč u jednotlivce nebo 6 000 Kč u manželské dvojice, až do výše 60 % ceny poukazu.
Sociálně potřebným účastníkům rekreace a lázeňské péče může být přiznán příspěvek na výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky až do výše skutečných nákladů.

9. PŘÍSPĚVEK NA TOPNOU NAFTU A ZAKOUPENÍ TOPNÝCH TĚLES A DALŠÍCH SPOTŘEBIČŮ
§ 39 vyhlášky

TZPO a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, může obec poskytnout příspěvek na nákup topné nafty do výše 3 000 Kč ročně v případě, že mají zavedeno vytápění bytu topnou naftou a vzhledem k vyššímu věku nebo zdravotnímu stavu nelze na nich požadovat, aby přešli na jiný způsob vytápění bytu.

Občanům, jimž věk nebo zdravotní stav umožňuje, aby si obstarali jiný způsob vytápění bytu, může obec poskytnout jednorázový peněžitý příspěvek na zakoupení topných těles do výše 2 500 Kč.

10. PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ A ZMĚNU PŘIPOJENÍ TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE
§ 40 vyhlášky

Sociálně potřebným TZPO, kterým byly přiznány mimořádné výhody III.stupně nebo občanům, kteří jsou poživateli zvýšení důchodu pro bezmocnost, může obec poskytnout:

 1. příspěvek na zřízení účastnické telefonní stanice až do výše 1 000 Kč,
 2. příspěvek při přeměně jejich účastnické stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením až do výše 1 000 Kč.

OPAKUJÍCÍ SE PENĚŽITÉ DÁVKY

11. PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY
§ 42 vyhlášky

Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky mohou pověřené obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek, a to až do výše 200 Kč měsíčně.
Úplně nebo prakticky nevidomým občanům, kteří jsou soustavně pracovně činní nebo se připravují na pracovní uplatnění soustavným výcvikem nebo studiem nebo kteří jsou poživateli sirotčího důchodu, mohou pověřené obecní úřady poskytnout příspěvek na zvýšené životní náklady ve výši 200 Kč měsíčně. Příspěvek na zvýšené životní náklady se neposkytne úplně nebo prakticky nevidomému občanu, který je poživatelem invalidního důchodu.

12. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE
§ 43 vyhlášky

Sociálně potřebným TZPO nebo občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle, mohou pověřené obecní úřady poskytnout příspěvek do výše plné úhrady základní měsíční sazby za používání telefonní stanice.

13. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ZA UŽÍVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU A GARÁŽE
§ 45 vyhlášky

Některým občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt, poskytují pověřené obecní úřady opakující se peněžitý příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně.

Tomuto okruhu občanů může pověřený obecní úřad poskytovat příspěvek na úhradu za užívání garáže až do výše 200 Kč měsíčně.

14. PŘÍSPĚVEK ÚPLNĚ NEBO PRAKTICKY NEVIDOMÝM OBČANŮM
§ 46 vyhlášky

Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa, a to ve výši 800 Kč měsíčně.

15. PŘÍSPĚVEK NA SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ
§ 48 vyhlášky

Sociálně potřebným TZPO a sociálně potřebným starým občanům mohou obce poskytovat příspěvek na společné stravování až do výše 12 Kč na jeden oběd. V mimořádných případech může být tento příspěvek zvýšen až o 15 %.


Předchozí kapitola  Obsah  Další kapitola

[Domů | Zpět]
Dotazy k informačnímu systému: is@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomoci nevidomým: sons@braillnet.cz, tsc@braillnet.cz
Dotazy týkající se našich stránek: web@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomůcek pro nevidomé: pomucky@braillnet.cz
Dotazy týkající se internetu a softwaru: info@braillnet.cz, info@brno.braillnet.cz

Copyright © 2001 SONS