X. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ÚLEV A OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ PRO OBČANY S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V této kapitole upozorňujeme na nejvýznamnější daňové úlevy a osvobození od správních i jiných poplatků, které je možno uplatnit z titulu těžkého zdravotního postižení nebo nízkého příjmu.

1. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří

 1. DAŇ Z POZEMKŮ
 2. DAŇ ZE STAVEB

1.1. DAŇ Z POZEMKŮ

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.

Poplatníkem této daně je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně organizační složka státu, státní organizace zřízená podle zvláštního právního předpisu nebo právnická osoba, která k němu má právo trvalého užívání. Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám.

Má-li k pozemku vlastnické právo nebo právo trvalého užívání více subjektů, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.

Od daně z pozemků jsou osvobozeny mj.:

Toto osvobození lze uplatnit, jestliže tyto pozemky nejsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od této daně z pozemku v daňovém přiznání.

1.2. DAŇ ZE STAVEB

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané, nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené, byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Poplatníkem této daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů.

Jde-li o stavbu ve správě Pozemkového fondu ČR nebo Správy státních hmotných rezerv nebo stavbu převedenou na Fond národního majetku ČR, která je pronajatá, je jím nájemce. Má-li právnická osoba ke stavbě právo trvalého užívání, je poplatníkem daně nositel tohoto práva.

Má-li ke stavbě vlastnické právo nebo právo trvalého užívání více subjektů, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.

Od daně jsou osvobozeny mj.:

zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů,

Osvobození podléhají též byty a samostatné nebytové prostory splňující výše uvedené podmínky.

Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze stavby v daňovém přiznání. I zde však musí být splněna podmínka, že stavba není využívána k podnikatelské činnosti nebo pronajímána.

2. DAŇ Z PŘÍJMŮ zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tento právní předpis upravuje daň z příjmů

 1. FYZICKÝCH OSOB
 2. PRÁVNICKÝCH OSOB

2.1. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou jednotliví občané.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob podle tohoto zákona jsou:

 1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
 2. příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
 3. příjmy z kapitálového majetku,
 4. příjmy z pronájmu, ostatní příjmy.

Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Je nutno upozornit, že předmětem daně mj. nejsou:

Od daně jsou osvobozeny mj.:

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Základ daně se sníží o částky:

 1. 38 040 Kč ročně na poplatníka,
 2. 23 520 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění snížení. Jde-li o dítě, které je držitelem průkazu mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P), zvyšuje se tato částka na dvojnásobek,
 3. 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 21 720 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
 4. 7 140 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo došlo-li k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod,
 5. 14 280 Kč ročně, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, došlo-li k souběhu nároků na starobní a plný invalidní důchod nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
 6. 50 040 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
 7. 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

Od základu daně lze odečíst také platbu příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč.

Dále lze od základu daně odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi poplaatníkem jako pojistníkem a pojišťovnou za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Maximální částka, kterou lze podle tohoto odstavce odečíst za zdaňovací období činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a poplatník je povinen za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.

Sazba daně z příjmů fyzických osob se stanoví následujícím způsobem:

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odpočitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

Ze základu daně

od Kč do Kč daň ze základu přesahujícího
0 109 200 15 %  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

2.2 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami.

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.

Předmětem daně nejsou mj. příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona, zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů.

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, členských příspěvků a příjmy z nájemného.

U těchto poplatníků nejsou mj. předmětem daně příjmy:

 1. z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,
 2. z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtu obcí,
 3. z úroků z vkladů na běžném účtu.

Splnění podmínky ve výše uvedeném písmenu a) se u poplatníků, kteří nejsou zřízeni nebo založeni za účelem podnikání, posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činností je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

Výše uvedení poplatníci jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů).

Za poplatníky, kteří nejsou zřízeni nebo založeni za účelem podnikání, se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.

Od daně jsou osvobozeny mj.:

Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně snížit až o 30%, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; přitom u veřejných vysokých škol pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí (kromě stanovených výjimek) 31 %.

3. SPRÁVNÍ POPLATKY zákon č.368/1992 Sb., v platném znění

Tento zákon upravuje správní poplatky vyměřované a vybírané orgány státní správy ČR, obcemi při výkonu přenesené působnosti, popř. právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti, Rejstříkem trestů a státními archivy.

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů, které jsou vymezeny v Sazebníku správních poplatků. Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden. Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku, jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.

Od poplatků jsou osvobozeny mj. úkony:

Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku. V Sazebníku správních poplatků jsou stanovena některá osvobození pro občany s těžkým zdravotním postižením (držitele průkazu ZTP a ZTP/P). Jedná se o tyto položky:

Položka 16

Vydání stavebního povolení e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavbu (300 Kč)

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou - držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, která má v obytném domě trvalý pobyt.

Položka 25

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou

 1. u motocyklu do 50 cm3 (100 Kč),
 2. u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši (200 Kč),
 3. u jiného motorového vozidla (300 Kč),
 4. u přípojného vozidla (100 Kč).

Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 26

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o

 1. motocykl, včetně motorové tříkolky - rikši (1 000 Kč),
 2. jiné motorové vozidlo (2 000 Kč),
 3. přípojné vozidlo (1 000 Kč).

Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 27

 1. Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel (50 Kč)

Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 28

Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupiny A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění (700 Kč)

Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 34

 1. Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace (1 000 Kč)

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Vyhláška Ministerstva financí č. 81/1995 Sb. upravuje osvobození od některých správních poplatků pro nadace a občanská sdružení, které jsou založeny k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek. Toto osvobození se týká úkonů uvedených v položkách 3, 4, 5 a 9 Sazebníku správních poplatků.

Jedná se o následující položky:

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin (50 Kč za každou i započatou stránku)

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku

 1. v českém jazyce (20 Kč),
 2. v cizím jazyce (50 Kč).

Položka 5

 1. Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka (30 Kč),
 2. Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině (100 Kč).

Položka 9

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli (20 Kč)

Výše uvedená osvobození je nutno uplatnit formou žádosti u příslušného orgánu.

4. POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNIC

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, stanoví, že dálnice a rychlostní silnice označené příslušnou dopravní značkou lze užít silničním motorovým vozidlem po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice.

Poplatek lze platit na kalendářní rok, kalendářní měsíc nebo deset dnů.

Horní hranice výše poplatku činí na kalendářní rok pro motorová vozidla

 1. do celkové hmotnosti 3,5 t   1 200 Kč
 2. nad 3,5 t do 12 t   16 000 Kč
 3. nad 12 t    50 000 Kč

Poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna část musí být přilepena na čelním skle vozidla. Roční kupón je platný od 1. prosince roku předcházejícího vyznačený kalendářní rok do 31. ledna roku následujícího po vyznačeném kalendářním roce. Neplatná nálepka musí být z motorového vozidla odstraněna.

Policie ČR kontroluje v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zaplacení poplatku.

Peněžní prostředky získané z placení poplatků jsou příjmem státního rozpočtu.

Zákonem č. 102/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, bylo s účinností od 1. července 2000 nově definováno osvobození od poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic pro vozidla, v nichž jsou přepravovány osoby s těžkým zdravotním postižením a byly zrušeny tzv. "osvobozené nálepky".

Podle § 22 odst. 1 písm. e) placení poplatku nepodléhá užití dálnice, rychlostní silnice a jejich úseků motorovým vozidlem používaným k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), pokud držitelem motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká; za stejných podmínek platí osvobození i pro motorová vozidla užívaná k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.

K výše uvedenému ustanovení o výjimkách z placení poplatků provedlo Ministerstvo dopravy a spojů podrobnější výklad, podle něhož těžce zdravotně postižení občané, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), mohou od 1. července 2000 užívat dálnice a rychlostní silnice motorovým vozidlem bez placení poplatku, jestliže jsou sami držitelem motorového vozidla, nebo je držitelem motorového vozidla osoba blízká za předpokladu, že ve vozidle je oprávněná osoba přepravována. Za osoby blízké se považují podle ustanovení § 116 občanského zákoníku rodiče a děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata atd., sourozenci, manželé a jiné osoby v poměru rodinném.

V případě kontroly musí uživatel vozidla předložit platný průkaz ZTP, ZTP/P nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla. Podmínkou je přítomnost těžce zdravotně postiženého občana ve vozidle, které využívá výjimky z placení poplatku za užití dálnice nebo rychlostní silnice. Pouze v případě, že uživatel vozidla prokazatelně jede pro osobu blízkou, která je umístěna v některém zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociální péče, nebo se z cesty s ní odtud vrací, může výjimky z placení poplatku využít za předpokladu, že se prokáže potvrzením vedení zdravotnického zařízení nebo ústavu či jiného obdobného zařízení sociální péče, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem či klientem tohoto zařízení a že uživatel vozidla tohoto občana pravidelně přepravuje ze zařízení domů a zpět. Pro usnadnění kontroly Policií ČR se doporučuje, aby motorová vozidla řízená těžce zdravotně postiženými občany nebo přepravující tyto občany po dálnicích a rychlostních silnicích byla vybavena speciálním označením 01 (stylizovaný obrázek osoby na vozíku pro invalidy).

5. ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ POPLATKY zákon č. 252/1994 Sb., v platném znění

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k příjmu a následné reprodukci vysílání Českého rozhlasu.

Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k příjmu a následné reprodukci vysílání České televize. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem rozhlasového nebo televizního přijímače.

Od rozhlasového poplatku a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou.

Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

 1. jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4 násobek životního minima,
 2. žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4 násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním minimu.

Poplatník je povinen místně příslušné provozovně pošty písemně doložit okolnosti prokazují osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek.

Účinky nově vzniklého nároku na osvobození této fyzické osobě nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatník oznámí místně příslušné provozovně pošty okolnosti odůvodňující osvobození; účinky tohoto osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž je poplatník povinen oznámit místně příslušné provozovně pošty zánik okolností odůvodňujících toto osvobození.

Poplatník, který má oznamovací povinnost, je povinen místně příslušné provozovně pošty oznámit

 1. zánik okolností odůvodňujících osvobození od poplatku,
 2. změnu trvalého pobytu nebo sídla poplatníka,
 3. další změny související s evidencí přijímačů.

Výše uvedené skutečnosti je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Fyzická osoba platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače. Z druhého a každého dalšího rozhlasového nebo televizního přijímače se rozhlasový nebo televizní poplatek neplatí, a to ani v případě, že tento přijímač je součástí dopravního prostředku; poplatek se neplatí rovněž z rozhlasového nebo televizního přijímače, který je v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti.

Výše poplatků

Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 37 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 75 Kč.

Poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu a televizní poplatek České televizi prostřednictvím pošty.

Poplatník, který

 1. nepřihlásil přijímač do evidence,
 2. uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek,
 3. uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení přijímače z evidence,

je povinen zaplatit provozovateli ze zákona kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5000 Kč za každý takový rozhlasový přijímač, nebo přirážku ve výši 10 000 Kč za každý takový televizní přijímač.

6. MÍSTNÍ POPLATKY

zákon č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6.1. ÚLOHA OBCÍ PŘI VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Správu místních poplatků vykonává obec, která je ve svém územním obvodu zavedla. Zavedení poplatků stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.

Obec, která poplatky spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Zákon dává obcím možnost vybírat tyto místní poplatky:

 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství
 4. poplatek ze vstupného
 5. poplatek z ubytovací kapacity
 6. poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

6.2. POPLATEK ZE PSŮ

platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P.

Sazba poplatku ze psa činí až 1.000 Kč ročně za jednoho psa.

Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí až 200 Kč ročně. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 50 %.

6.3. POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Poplatku nepodléhají

6.4. POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.

6.5. POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

6.6. POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá

6.7. POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST

neplatí fyzické osoby, mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P a jejich průvodci.

7. VRACENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OSOBÁM PŘI NÁKUPU OSOBNÍHO AUTOMOBILU

Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, byla vytvořena možnost vrácení daně z přidané hodnoty zdravotně postiženým osobám při nákupu osobního automobilu.

Do zákona o dani z přidané hodnoty byl zapracován nový § 45f, který umožňuje zdravotně postiženým osobám vrátit daň z přidané hodnoty, pokud splní následující podmínky:

Zdravotně postižená osoba má nárok na vrácení daně u automobilu zakoupeného v tuzemsku.

Pro účely tohoto ustanovení se zdravotně postiženou osobou rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného okresního úřadu přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Daň se vrací zdravotně postižené osobě za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku v období pěti let, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

Nárok na vrácení zaplacené daně může zdravotně postižená osoba uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen. Nárok na vrácení zaplacené daně může být uplatněn nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Nárok je třeba uplatnit formou písemné žádosti podané finančnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého bydliště. Zdravotně postižené osobě, která má nárok na vrácení daně, se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Má-li předložená žádost o vrácení daně vady z hlediska úplnosti nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, správce daně vyzve osobu, která má nárok na vrácení daně, aby je ve stanovené lhůtě odstranila. Finanční úřad daň nevrátí, dokud nebudou odstraněny vytýkané nedostatky.

Žádost o vrácení daně musí obsahovat

 1. jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
 2. rozhodnutí okresního úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
 3. daňový doklad podle § 2 odst. 2 písm. q) zákona o dani z přidané hodnoty nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně.

Na dokladu o nákupu osobního automobilu je plátce daně z přidané hodnoty povinen uvést

 1. své obchodní jméno, sídlo, popř. bydliště nebo místo podnikání,
 2. své daňové identifikační číslo,
 3. rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 5. sazbu daně,
 6. výši daně.

Předchozí kapitola  Obsah  Další kapitola

[Domů | Zpět]
Dotazy k informačnímu systému: is@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomoci nevidomým: sons@braillnet.cz, tsc@braillnet.cz
Dotazy týkající se našich stránek: web@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomůcek pro nevidomé: pomucky@braillnet.cz
Dotazy týkající se internetu a softwaru: info@braillnet.cz, info@brno.braillnet.cz

Copyright © 2001 SONS