P R A V I D L A

 

A

 

S O U T Ě Ž N Í  Ř Á D

 

 

 

 

 

KUŽELKÁŘSKÉHO SPORTU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

 

 

 

 

 

P R A V I D L A

 

 

KUŽELKÁŘSKÉHO SPORTU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

 

 

1. Pojem pravidel

 

Pravidla kuželkářského sportu zrakově postižených /ZP/ jsou souborem ustanovení jimiž Výkonný výbor sekce kuželek /VVS/ Českého svazu zrakově postižených sportovců /ČSZPS/ jako odborný řídící orgán kuželkářského sportu ZP v ČR určuje:

a)     Druhy soutěží a jejich discipliny.

b)     Techniku hodů a hodnocení výkonů v soutěžích jednotlivců a družstev.

c)      Základní povinnost a práva účastníků soutěží.

d)     Zvláštní kritéria a normy pro ZP hráčy.

 

 

2. Působnost Pravidel a Soutěžního řádu kuželek ZP

 

a)     Veškeré soutěže ZP kuželkářů v ČR se mohou konat jedině podle těchto Pravidel a Soutěžního řádu a doplňujících metodicko-organizačních usnesení VVS kuželek ČSZPS.

b)     Tato Pravidla a Soutěžní řád nabývají platnost dle chválení VVS ČSZPS, čímž se automaticky ruší platnost předchozích Pravidel a Soutěžního řádu kuželek ZP.

 

 

3. Výklad, změny a doplňování Pravidel a Soutěžního řádu

 

Výklad, změny a doplňky těchto Pravidel a Soutěžního řádu provádí VVS kuželek ČSZPS. Oddíly registrované v rámci ČSZPS mají právo předkládat VVS připomínky a návrhy na změnu Pravidel a Soutěžního řádu. Sportovně technické problémy, pro které není ustanovení v těchto Pravidlech a Soutěžním řádu, je nutno řešit podle Pravidel kuželkářského svazu ČR, který vychází ze sportovního řádu Mezinárodní kuželkářské federace /Federation internationale des quilleurs - FIQ/.

 

 

4. Druhy soutěží

 

a)     V ČR se vypisují soutěže mistrovské a nemistrovské pro jednotlivce, dvojice a družstva.

b)     Základem soutěžního systému je dlouhodobá ligová soutěž, ze které vzejde Mistr ČR. VVS stanoví početní složení jednotlivých lig i početní složení družstva.

c)      Pro mistrovskou (ligovou) soutěž je stanovena 5-členná sestava družstva  Do konečného výsledku se započítávají pouze 4 hráči. Hráč s nejhorším výsledkem se nepočítá.

d)     Pro nemistrovské soutěže a mezinárodní utkání je možno stanovit různý počet a složení hráčů v družstvu.

e)     ZP kuželkáři hrají zásadně v disciplinách do plných kuželek. Mistrovské soutěže se hrají vždy na 100 hodů. Nemistrovské soutěže /pohárové, náborové, propagační/ je možno předepsat na různý počet hodů.

f)        ZP kuželkáři mají povoleno soutěžně odehrát v jednom dni nanejvýš muži 200 a ženy 100 hodů.

 

 

5. Jednotná sportovní klasifikace

 

Na základě výkonů jsou závodníci zařazování do výkonnostních tříd podle platné jednotné sportovní klasifikace /JSK/, zdravotní klasifikace, prováděcích pokynů a sportovně technických podmínek, které vydává VVS kuželek ČSZPS.

 

 

6. Jednotná klasifikace trenérů a rozhodčích

 

Trenéři a rozhodčí jsou na základě školení, praxe a činnosti zařazováni do tříd podle Řádu jednotné klasifikace cvičitelů, trenérů a rozhodčích.

 

 

7. Registrace rekordů

 

a)      České rekordy se vedou v těchto kategoriích a disciplinách:

1)     Rekordy jednotlivců na 100 hodů v kategoriích B1, B2, B3, Open a rekordy jednotlivců bez rozdílu kategorií.

2)     Rekordy 5-členných družstev na 100 hodů.

b)      Jako rekordy se uznávají:

1)     Výkony dosažené na drahách s umělou hmotou, které byly uznány technickou komisí ČMKS způsobilými k vytvoření rekordů.

2)     Jako rekordy lze uznat výkony, které byly dosaženy:

§         při mistrovství světa či Evropy,

§         při mezinárodních utkáních,

§         v mistrovských soutěžích, které řídí VVS kuželek ČSZPS.

3)     Rekord může být uznán, bylo-li výkonu dosaženo v soutěži, kterou řídil rozhodčí s minimálně II. třídou.

4)     Originál záznamu hodů musí být podepsán hlavním rozhodčím, vedoucím družstva, zapisovatelem a hráčem a musí být přiložen k hlášení o uznání rekordu.

5)     Po dosažení rekordního výkonu je rozhodčí povinen překontrolovat rozměry hracího náčiní /koule a kuželky/ a nastavení automatického stavěče /4 sekundy/.

6)     Hlášení o uznání rekordu se podává VVS na předepsaném tiskopisu do sedmi dnů.

7)     Hlášení o uznání rekordu podává oddíl příslušného hráče, v případě reprezentace vedoucí výpravy.

 

 

8. Úbor hráče

 

a)     Ke všem soutěžím, závodům a utkáním nastupují závodníci družstva jednotně oblečeni. Tepláková souprava, dres s označením oddílu, trenýrky a sportovní obuv s gumovou podešví.

b)     Trenér nebo asistent musí být při vedení hráče oblečen shodně se svým družstvem.

 

 

9. Rozhodčí

 

Rozhodčí má tato práva a povinnosti:

a)     Musí se dostavit na kuželnu 30 minut před zahájením utkání a zkontrolovat technické podmínky pro soutěž /stav hracího náčiní, chod automatů, teplota atd./.

b)     Úbor rozhodčího se skládá s bílé košile, dlouhých tmavých kalhot a sportovní obuvi s gumovou podešví. Pro mezinárodní soutěže musí být rozhodčí označen odznakem rozhodčího FIQ, pro domácí soutěže odznakem rozhodčího ČR.

c)      Vyžádá si od vedoucích družstev soupisky hráčů, sestavy a registrační průkazy. Zkontroluje všechny náležitosti opravňující hráče ke startu v utkání. Po zápase průkazky a soupisky vrátí vedoucím.

d)     Zahájit utkání nástupem družstev, řídit utkání podle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu ZP, podle rozpisu soutěže a pokynů řídícího orgánu, kontrolovat činnost zapisovačů.

e)     Je povinen zkontrolovat neprůhlednost klapek u hráčů kategorie B1.

f)        V záznamech hodů zkontrolovat celkové součty bodů. V Zápisu o utkání zkontrolovat celkové součty výkonů družstev.

g)     Vyplnit Zápis o utkání podle předtisku a uvést v něm charakteristiku utkání zejména, pokud se vyskytly nedostatky. Podepíše Zápis a předá ho vedoucímu domácího družstva k odeslání příslušnému funkcionáři řídícího orgánu.

h)      Ukončí utkání společným nástupem a vyhlášením výsledků utkání.

 

 

10 Řízení utkání

 

a)     Rozhodčího deleguje k utkání řídící orgán soutěže /VVS kuželek ČSZPS/.

b)     V kuželkách ZP může též předseda domácího oddílu /ředitel turnaje apod./ pověřit řízením soutěže vlastního vyškoleného rozhodčího nebo rozhodčího z jiného oddílu ZP kuželkářů či oddílu kuželkářského svazu.

c)      Nedostaví-li se určený rozhodčí do 15-ti minut po stanoveném zahájení soutěže, ujmou se řízení soutěže vedoucí obou družstev. Automaticky tak učiní, není-li rozhodčí vůbec delegován.

d)     Vedoucí družstev řídí utkání takto:

1)     Na dvoudráze řídí vedoucí domácího družstva dráhu č. 1, vedoucí hostujícího družstva dráhu č. 2, na čtyřdráze domácí dráhu č. 1 a 2, hostující č. 3 a 4.

2)     Oba vedoucí družstev přejímají všechna práva a povinnosti rozhodčího.

3)     Společně zkontrolují doklady hráčů, a to tak, že domácí zkontroluje hostující hráčy, hostující domácí hráčy.

4)     Vedoucí domácího družstva vyplní Zápis o utkání, který pak s hostujícím kolegou zkontrolují a podepíší. Převzetí řízení utkání zaznamenají do Zápisu o utkání. Utkání zahajuje a ukončuje vedoucí domácího družstva.

e)     Řídí-li utkání rozhodčí sám a chce-li se na kratší dobu vzdálit, požádá oba vedoucí družstev, aby ho zastoupili.

f)        Výsledek vyhlášený rozhodčím po ukončení soutěže nelze měnit, ani kdyby byla dodatečně zjištěna chyba v součtech Záznamu hodů.

 

11. Závodní pravidla

 

11.1 Discipliny

 

V kuželkářském sportu ZP závodí jednotlivci, dvojice a vícečlenná družstva zpravidla kombinovaná z hráčů různých kategorií postižení.

a)      Každá poražená kuželka představuje jeden bod.

b)      Na dvoudráze každý hráč hází 50 hodů na každé dráze s tím, že po každých odehraných 25 hodech si dráhy vzájemně vymění. Domácí hráč začíná hru na dráze č. 1.

c)       Na čtyřdráze hráči po odehrání 25 hodů postupují na dráhu doprava.

d)      Používají-li se pouze dvě dráhy ze čtyř, řídí se soutěž podle ustanovení platných pro dvoudráhu.

 

 

11.2 Hráč na dráze

 

a)     Hráč je povinen dodržovat časový limit, který je pro ZP hráče stanoven na maximálně 12 minut na 25 hodů.

b)     Překročí-li hráč vlastní vinou limit, počítají se mu jen hody odehrané v časovém limitu.

c)      Počítají se kuželky přímo poražené koulí, kuželky poražené nárazem jedné kuželky na druhou a provazem jiné kuželky. Jako poražené se započítávají i kuželky viditelně vysunuté z ložiska, jakož i kuželky nakloněné a podepřené jinými kuželkami.

d)     Dotkne-li se koule dříve bočního mantinelu než kuželky, hod se započítává, ale dosažený výkon se nezapočítává a do záznamu se píše pomlčka.

e)     Položí-li hráč při hodu kouli místo na náhozovou desku přímo na závodní dráhu /tzv. bosý hod/, nebo na podlahu vedle náhozové desky a koule teprve potom přejde na náhozovou desku, kvalifikuje se to jako přestupek.

f)        Překročí-li hráč při hodu či s přípravou na hod bílou čáru ohraničující hrací prostor, klasifikuje se to jako přestupek. U ZP se to týká i přehmátnutí /dotyk rukou/ při hodu na závodní dráhu. Jinak je však u ZP učiněna výjimka ze zákazu dotýkaní se hrací plochy rukama.

g)     Dopustí-li se hráč při hodu více přestupků /přešlapy, bosé/ hodnotí se to jako jeden přestupek.

h)      Při prvém a druhém přestupku udělí rozhodčí hráčovi napomenutí a v Záznamu hodů docílené výkony červeně zakroužkuje. Při třetím a dalším přestupku v jednom startu udělí rozhodčí hráčovi červenou kartu a v Záznamu hodů každý takový výkon zaškrtne křížkem červenou tužkou /hod je započítán s 0 body/.

i)        Naruší-li výsledek hodu vnější okolnosti, na které nemá hráč vliv, pokažený hod se opakuje.

j)        Při hraní dílčí discipliny /25 hodů/ nesmí hráč opustit hrací prostor a musí v něm setrvat až do ukončení discipliny hráčů na ostatních drahách. Při delším přerušení hry může rozhodčí hráčům povolit opuštění hracího prostoru.

k)      Do hracího prostoru může vstoupit kromě hrajícího hráče jen jeho asistent /pomocník/ a rozhodčí. Trenér, jeho zástupce nebo technický dozorce může vstoupit do hracího prostoru jen se souhlasem rozhodčího. Trenér či jeho pomocník se může zdržovat za zadní startovní čarou a nesmí rušit ostatní.

l)        Rozhodčí má právo provést nulový záznam hráčovi za tyto přestupky:

1)     Za opuštění /překročení či přehmátnutí hracího prostoru.

2)     Za nesportovní chování.

m)   Oproti zdravým hráčům jsou ZP kuželkářům tolerovány tyto výjimky:

1)     Mohou před hodem pokládat kouli na náhozovou desku.

2)     Mohou si vhodným způsobem označkovat náhozovou desku a to tak, aby značku mohli při opouštění závodní dráhy snadno odstranit.

n)      Při provádění nulového záznamu rozhodčí nejprve udělí hráčovi žlutou kartu s upozorněním a v Záznamu hodů proškrtne příslušné okénko - X.

o)     Rozhodčí má právo vyloučit hráče ze startu za tyto přestupky:

1)     Za opakované nesportovní chování, když za tentýž přestupek byla již udělena žlutá karta.

2)     Za hrubé nesportovní chování.

Rozhodčí nejdříve udělí hráčovi červenou kartu, pak mu odebere registrační průkaz a pošle jej s popisem přestupku řídícímu orgánu soutěže.

p)     Při poruše automatu na kterékoliv dráze, dokončí závodníci na ostatních drahách dílčí discipliny. Trvá-li porucha déle než 20 minut, má hráč právo na tři cvičné hody, které se nezapočítávají do jeho výkonu. Pak pokračuje hráč od hodu, kterým přerušil sérii až do ukončení dílčí discipliny. V takových případech mají i ostatní závodníci právo na cvičné hody.

 

 

11.3 Nevidomý a slabozrací závodníci na dráze

 

ZP kuželkářům se povoluje řada výjimek a odchylek od běžných Pravidel, které určují chování hráče v hracím prostoru a způsob hry. Cílem těchto opatření je plnohodnotné sportovní vyžití, bezpečnost a optimální výkon ZP kuželkářů. ZP závodníci mají tato práva a povinnosti v hracím prostoru:

a)      Hráči kategorie B1 jsou povinni hrát s neprůhlednými klapkami.

b)      Hráči kategorie B1 a B2 mají povinnost hrát s naváděčem /pomocníkem/, který jim pomáhá orientovat se v závodním prostoru a podává jim koule ze zásobníku.

c)       Hráči kategorie B1 a B2 jsou povinni hrát z místa z pevného postoje a to buď obouruč a nebo jednoruč.

d)      Hráč, který provádí hody z místa se může dotýkat dráhy jen rukama a chodidly nohou a nebo špičkami nohou. Maximální posun chodila od výchozího postavení může být 10 cm. Nesmí se dotýkat náhozové desky dráhy ani kolenem ani břichem.

 

SPRÁVNÝ ZPŮSOB HRY z místa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB HRY z místa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)      Hráči kategorie B3 a Open mají možnost hrát z místa s pomocí naváděče, povoluje se jim však možnost hry s rozběhem po způsobu zdravých hráčů. V takovém případě hraje hráč zcela samostatně s vyloučením účasti asistenta v hracím prostoru.

f)         ZP závodníci, kteří hrají z místa, mají právo pokládat kouli před hodem na náhozovou desku, dotýkat se hracích ploch dlaněmi a koleny, mohou si kontrastně značkovat náhozovou desku a využívat informací a pokynů svých asistentů, aniž jim tito vedou ruce při vlastním úkonu hodu.

g)      Hráči kategorie B3 a Open, kteří se rozhodnou pro samostatnou hru, jsou povinni dodržovat všeobecná pravidla určující způsob hry a chování zdravých hráčů.

 

11.4 Cvičné orientační hody

 

Každý ZP hráč má právo na 8 cvičných orientačních hodů v průběhu hry na 100 hodů, vždy však pouze na počátku házení na jednotlivé dráze. Při zápase na 200 hodů má právo na 16 cvičných orientačních hodů. Hráč se však může libovolného počtu hodů vzdát.

 

11.5 Naváděč ZP hráčů

 

Každý ZP hráč má právo hrát s naváděčem /pomocný trenér/. Naváděče si může ZP hráč vybrat sám, nebo mu může být přidělen vedoucím družstva, nebo ředitelem dané soutěže. Funkci asistenta může vykonávat kterákoliv osoba, pokud je schopna pomáhat ZP hráčovi při překonávání jeho handicapu a zajišťovat jeho bezpečnost při startu. Asistent má tato práva a povinnosti:

a)      Může vstupovat a pohybovat se v hracím prostoru se svým svěřencem.

b)      Upravuje jeho postavení směrem na sestavu kuželek.

c)       Může svému svěřenci označit dráhu ryskou na středu náhozové desky, /lepící páskou na okrajích desky/ a při opuštění dráhy musí značky odstranit.

d)      Podává hráčovi koule ze zásobníku.

e)      Informuje hráče o směru a kvalitě hodu, přičemž nesmí rušit ostatní hráčy.

f)         V okamžiku hodu nesmí být ve fyzickém kontaktu se svěřeným ZP hráčem.

 

 

11.6 Start jednotlivců a družstev

 

11.6.1 Start jednotlivců

 

a)      V soutěži jednotlivců provede rozhodčí nejpozději do 15 minut před zahájením soutěže rozlosování pořadí jednotlivých hráčů. Závodníci startují buď řetězovým nebo blokovým způsobem. Způsob startu musí být uveden v rozpisu soutěže.

b)      Při řetězovém startu začínají všichni závodníci na dráze č. 1 a končí na poslední dráze /2,4,6/.

c)       Při blokovém startu začínají všichni závodníci současně na všech drahách podle rozlosování pořadí. Při ukončení dílčí discipliny přecházejí závodníci na další dráhu ve směru hodinových ručiček.

 

11.6.2 Start družstev.

 

a)      Vedoucí družstva odevzdá rozhodčímu nejpozději 15 minut před zahájením soutěže nebo utkání sestavu družstva. Rozhodčí při účasti více než dvou družstev provede rozlosování pořadí startujících. V sestavě není třeba uvádět střídající hráče.

b)      Závodníci startují podle pořadí v sestavě. Během soutěže nelze sestavu měnit.

c)       Trenér družstva může během utkání bez udání důvodu střídat jednoho hráče uvedeného v sestavě, a to v kterékoliv fázi startu, nebo i před startem. Startovat může hráč, který není uveden v základní sestavě.

d)      Střídající hráč pokračuje v hodech, kde střídaný hráč skončil.

e)      Rozhodčí při střídání hráče v Zápise o utkání uvede: jméno hráče, důvod střídání a od kolikátého hodu závod převzal. V případě zranění uvede u odstoupivšího hráče druh a rozsah zranění, příp. druh onemocnění.

f)         V soutěži družstev startují závodníci blokovým způsobem, přičemž první domácí hráč nastupuje na dráhu č. 1, první hráč hostujícího družstva na dráhu č. 2 atd.

 

11.6.3 Start neúplných družstev.

 

a)      Družstva nastupují k utkání v kompletní sestavě, řídící orgán však může určit jinak, musí to však uvést v rozpisu soutěže. V dlouhodobé ligové soutěži ZP se základní pětičlennou sestavou družstev platí výsledek jestliže startovali minimálně 4 hráči.

b)      Tři starty neúplného družstva v jednom ročníku dlouhodobé soutěže může řídící orgán potrestat vyloučením družstva ze soutěže.

c)       Dojde-li k technické poruše, je možno v utkání pokračovat za předpokladu, že si odstranění poruchy nevyžádá více než dvě hodiny. Je-li nutno utkání dohrávat v jiném termínu, dostaví se k němu jen ti hráči, kteří neodehráli svou disciplinu před přerušením utkání. Není-li závada odstraněna do dvou hodin a hostující družstvo by se nedostalo domů do druhé hodiny noční některým veřejným dopravním prostředkem, dohodnou se soupeři na náhradním termínu. Nedohodnou-li se, určí náhradní termín utkání řídící orgán soutěže. Bylo-li přerušení a odložení utkání způsobeno poruchou automatických stavěčů kuželek, je domácí oddíl povinen uhradit hostujícímu družstvu výlohy spojené s cestou k dokončení utkání.

 

11.7 Bodování závodů a utkání

11.7.1 Bodování v závodech jednotlivců

 

a)      Hodnotí se součet bodů dosažených ve všech odehraných hodech.

b)      Při shodě počtu hodů rozhoduje lepší poměr devítek. Pokud shoda pokračuje, je lépe hodnocen ten hráč, který má méně chybných hodů. Dále pak jako hodnotící měřítko nastupují osmičky, sedmičky atd.

c)       Hráčům kategorie B1 se připočítává 25 % z dosaženého výkonu.

d)      Hráčům kategorie B2 se připočítává 5 % z dosaženého výkonu.

e)      Hráčům kategorie B3 se započítává dosažený výkon, bez další korekce.

f)         Hráčům kategorie OPEN se odečítá 5 % z dosaženého výkonu.

g)      Hráčkám se k připočtu vyplývajícího z jejich zrakového postižení připočítává 5%. Z takto získaného součtu se teprve vypočítává samotný přípočet.

h)       Při srovnávacích, propagačních či exhibičních utkáních ZP kuželkářů se zdravými hráčy se zdravým sportovcům odečítá 10 % z dosaženého výkonu.

 

11.7.2 Bodování v závodech družstev:

 

a)      Při mistrovských (ligových) soutěžích určuje početní stav  řídící orgán.

b)      Při jednorázových turnajích a přátelských utkáních se hodnotí uhraný součet všech hráčů družstva.

c)       Při rovnosti bodů rozhoduje lepší poměr devítek, posléze pak horší poměr chybných hodů.

d)      Družstvo, které v utkáních dosáhlo nejvyšší počet bodů /kuželek/, získává dva body do pořadí v tabulce soutěže. Družstvo s nižším výkonem nezíská žádný bod.

e)      Při shodném výkonu získávají obě družstva po jednom bodu /bez ohledu na devítky a nuly/.

f)         Při kontumačním výsledku získává družstvo, které kontumaci nezavinilo, dva body. Družstvo, které kontumaci zavinilo, nezískává žádný bod. Družstvu, které kontumaci nezavinilo, se stávající průměr nemění. Družstvu, které kontumaci zavinilo, se po skončení soutěže sníží dosažený poměr o 30 bodů na 4-krát 100 bodů.


 

S O U T Ě Ž N Í  Ř Á D

 

 

 

 

 

kuželkářského sportu

zrakově postižených

Úvod

 

Soutěžní řád kuželkářského sportu zrakově postižených je souborem sportovně technických předpisů pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v kuželkách ZP v ČR. Je nezbytným doplňkem Pravidel. Na rozdíl od Pravidel však může VVS kuželek ČR některé body Soutěžního řádu měnit. Přijaté změny však musí uvést v Rozpisu soutěže, přičemž platnost změn končí s platností rozpisu. Tento Soutěžní řád je závazný pro všechny hráčy a funkcionáře činné v kuželkářském sportu ZP.

 

 

1. Organizační předpisy k řízení soutěží

 

1.1 Organizační předpisy

 

Organizační předpisy k řízení soutěží jsou souborem ustanovení, která zajišťují řádnou koordinaci v pořádání soutěží všech druhů a stupňů. Organizují se tyto soutěže:

a)      Dlouhodobá mistrovská ligová soutěž družstev.

b)      Mistrovství ČR jednotlivců.

c)       Turnaje, propagační, rekreační a náborové soutěže.

d)      Přátelská utkání tuzemská a mezinárodní.

 

1.2 Plánování soutěží:

 

a)      Mistrovské soutěže jsou dlouhodobé - dvoukolové. Hrají se v ligách. Dlouhodobá ligová soutěž /dvě kola/ se plánují na  období září-prosinec a leden-duben.

b)      Nižší soutěže navazují na vyšší soutěže. Nemistrovské soutěže musí respektovat termíny soutěží mistrovských.

c)       VVS je oprávněna pověřit uspořádáním mistrovství nebo mezinárodních utkání některý z oddílů registrovaných v ČSZPS.

d)      VVS kuželek ČSZPS vydává Sportovní kalendáře, které obsahují termíny mistrovství, turnajů, školení, mezinárodních utkání a dalších důležitých akcí. Sportovní kalendáře VVS kuželek jsou součástí Sportovních kalendářů ČSZPS.

e)      Nižší složky upraví termíny svých akcí tak, aby nekolidovaly s akcemi uvedenými ve Sportovních kalendářích vyšších složek.

f)         Sportovní kalendáře jsou nedílnou součástí Plánů činnosti na běžný rok. Změny ve sportovních kalendářích lze provádět jen se souhlasem orgánu, který kalendář schvaloval. Nerespektování Sportovního kalendáře podléhá disciplinárnímu řízení.

 

1.3 Sportovně technické dokumenty v soutěžích

 

VVS vydává:

a)      Pravidla kuželkářského sportu nevidomých a slabozrakých.

b)      Soutěžní řád kuželkářského sportu nevidomých a slabozrakých.

c)       Sportovní kalendář akcí ZP kuželkářů.

 

VVS vydává k řízení svých soutěží Rozpisy soutěží, která aplikují ustanovení Soutěžního řádu na stávající podmínky v kuželkách ZP.

 

1.4 Zajišťování soutěží

 

a)     Dlouhodobou soutěž řídí VVS, která též vydává Rozpisy soutěže.

b)     Hladký a nerušený průběh utkání zajišťují oddíly, vedoucí družstev a rozhodčí. Hlavní odpovědnost za utkání nese domácí oddíl, který je pro utkání určený Rozpisem soutěže VVS. Domácí oddíl je povinen:

1)     Dohodnout se soupeřem termín utkání v časovém rozpětí příslušného kola soutěžní sezóny.

2)     Pokud se soupeř staví k jednání o termín utkání liknavě a nezodpovědně, navrhne mu domácí oddíl písemně doporučenou poštou dva termíny. Nepřistoupí-li soupeř ani na jeden z termínů, sdělí to domácí oddíl příslušné VVS a požádá o kontumační výsledek. Kontumačním výsledkem bude postižen také domácí oddíl nezajistí-li předepsaným způsobem jemu svěřené utkání.

3)     Nedostaví-li se hostující družstvo k dohodnutému utkání, vyplní domácí oddíl Zápis o utkání s uvedením důvodu jeho neuskutečnění, zašle jej příslušné VVS se žádostí o kontumační výsledek.

4)     Nedostaví-li se k utkání domácí mužstvo, hostující mužstvo požádá písemně VVS o kontumaci utkání.

5)     Zápis o utkání je nutno zaslat pověřenému funkcionáři VVS do sedmi dnů po utkání. Při nerespektování tohoto ustanovení se domácí oddíl vystavuje nebezpečí disciplinárního postihu. /podle uvážení řídícího orgánu/.

c)      Druh a počet cen musí být uveden v Rozpisu soutěže.

d)     Putovní ceny, dokud nebyly získány do trvalého vlastnictví se propůjčují pouze do příštího ročníku soutěže. Oddíl je povinen vrátit propůjčenou cenu pořadateli nejpozději 6 týdnů před zahájením nového ročníku soutěže, a to bez vyzvání. Nevrátí-li ji ani po vyzvání, obrátí se pořadatel na řídící orgán, který oddílu nařídí vrácení ceny, případně s ním zavede disciplinární řízení. Ztracenou nebo zničenou cenu musí oddíl rovnocenně nahradit.

e)     Putovní cena přechází do trvalého vlastnictví oddílu, získá-li ji třikrát po sobě bez přerušení.

 

1.5 Schvalování soutěží

 

a)     Mistrovské soutěže plánuje, schvaluje a uveřejňuje ve sportovních kalendářích příslušná VVS.

b)     Nemistrovské soutěže /turnaje, mezinárodní utkání atd./ podléhají vždy schválení příslušné VVS. Pořadatel musí předložit VVS nejpozději 6 týdnů před konáním soutěže její rozpis, která je povinna rozpis do 14-ti dnů vrátit se svým rozhodnutím. Rozhodnutí VVS platí vždy jen pro jeden ročník soutěže, pokud VVS nestanoví jinak. Pořadatelé a účastníci neschválených soutěží se vystavují disciplinárnímu řízení.

 

1.6 Tituly a dotace soutěží

 

a)     Sportovní tituly za vítězství se udělují jen při mistrovstvích jednotlivců a družstev.

b)     Ceny /medaile, diplomy, věcné ceny atd./ při jednorázových soutěžích se vítězům udělují ihned po ukončení soutěže. V dlouhodobých soutěžích buď ihned po ukončení posledního utkání nebo později při vhodné příležitosti

 

1.7 Kuželna a její vybavení

 

a)     Soutěže se mohou hrát jen na drahách uznaných technickou komisí Kuželkářského svazu.

b)     Přeložení utkání na jinou kuželnu musí povolit řídící orgán soutěže.

 

 

1.8 Zahájení utkání

 

a)     Hodina zahájení se stanoví po vzájemné dohodě soupeřů.

b)     Soutěž se zahajuje nástupem družstev v úborech, soutěž řídí rozhodčí.

c)      Za řádný nástup se považuje, nastoupí-li nejpozději do 15-ti minut po stanoveném zahájení alespoň dvě třetiny hráčů družstva.

d)     Není-li možno zahájit utkání ve stanovenou dobu pro nepředvídané technické překážky musí družstva nastoupit později, ale pouze v takovém případě, dostane-li se hostující družstvo domů veřejnou dopravou do druhé hodiny noční.

e)     Rozhodčí zahájí utkání stručně slovy: Zahajuji utkání /název soutěže/, ke které nastupují družstva /název družstev/. Dráhy a hrací nářadí, jakož i všechny náležitosti obou družstev jsou v pořádku. "Sportu zdar". Závodníci odpoví sborově: "Zdar" a navzájem se pozdraví podáním rukou. Vedoucí družstev si podají ruce i s rozhodčím. Rozhodčí dá povel k odchodu.

f)        Při ukončení utkání rozhodčí pronese k nastoupeným družstvům: "Končím utkání" /název soutěže/ mezi družstvy /název družstev/. V tomto utkání zvítězilo družstvo /název družstva/ rozdílem... bodů, když dosáhlo výkonu /počet bodů/. Nejlepšího výkonu u hostujícího družstva dosáhl /jméno hráče, počet bodů/. Sportu zdar! Závodníci odpoví sborově: "Zdar!" a podají si navzájem ruce. Vedoucí družstev podají ruce rozhodčímu. Rozhodčí dá povel k rozchodu.

 

1.9 Námitky a protesty

 

a)     Při porušení pravidel, Soutěžního řádu či Rozpisu soutěže, jakož i proti technickým chybám rozhodčího se podávají protesty písemně doporučenou poštou do tří dnů po skončení soutěže. Do vyřešení námitky se výsledky soutěže nemění. Námitka se posílá i soupeři. Soupeř je povinen vyjádřit se k námitce do tří dnů na adresu VVS. Námitky známé v průběhu soutěže vedoucí družstva sdělí ihned rozhodčímu a ten je povinen uvést je v Zápisu o utkání.

b)     U jednorázových soutěží se podávají námitky rozhodčímu nejpozději do 15-ti minut po ukončení utkání. Jeho rozhodnutí je konečné.

c)      Námitka či protest musí být doložen vkladem: Mistrovská soutěž družstev 200 Kč, mistrovská soutěž jednotlivců 200 Kč, nemistrovská soutěž družstev 100 Kč. Nemistrovská soutěž jednotlivců 100 Kč. U mistrovských soutěží se vklad poukazuje VVS, u nemistrovských pořadateli. V kladném vyřízení protestu se vklad vrátí, v záporném případě propadá ve prospěch orgánu, kterému byl poukázán.

d)     Proti rozhodnutí rozhodčího v jednorázové soutěži nebo VVS v dlouhodobé mistrovské soutěži lze podat odvolání /do 15-ti dnů/ v prvém případě VVS, v druhém případě k výboru Svazu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

 

2. Hrací řád soutěže

 

a)      Dlouhodobou mistrovskou soutěž řídí VVS kuželek ČSZPS.

b)      Dlouhodobá soutěž se hraje dvoukolově v ligách určených VVS.

 

2.1 Družstva

 

a)      Družstva startují na pevné soupisky (viz. bod 3.2)

b)      Oddíl, který se umístí na prvním místě dlouhodobé tabulky I. ligy se stává Mistrem ČR pro daný rok.

c)       Oddíl, který se umístí na posledním místě dlouhodobé tabulky sestoupí do soutěže o řád nižší než ve které hraje.

d)      Oddíl, který se umístil na prvním místě dlouhodobé tabulky kterékoliv soutěže nižší než I. liga, postoupí do soutěže o řád vyšší než ve které hraje.

e)      Nově založené oddíly jsou zařazovány do výkonnostně nejnižší ligy.

f)         VVS může vyloučit ze soutěže oddíl, který neplní základní povinnosti ukládané mu předpisy vydané VVS.

 

2.2 Jednotlivci

 

a)      V soutěži startují registrovaní hráči.

b)      Startuje-li ve stejné úrovni soutěže víc družstev stejného oddílu není pohyb hráčů mezi těmito družstvy možný v žádném případě.

c)       V případě, že oddíl má družstva v různých úrovních soutěže je pohyb hráčů možný takto:

1.       Hráč družstva vyšší úrovně soutěže nesmí nastoupit za družstvo nižší úrovně soutěže.

2.       Hráč družstva nižší úrovně soutěže může nastoupit za družstvo vyšší úrovně soutěže, ale jen jednou v daném ročníku.

3.       V případě druhého startu je automaticky dopsán na soupisku družstva vyšší úrovně soutěže, ve kterém nastoupil.

d)      Hráč, který není zařazený na žádné soupisce může startovat za jedno družstvo pouze jednou. V případě druhého startu je automaticky dopsán na soupisku družstva, ve kterém nastoupil podruhé.

 

3 Náležitosti účastníků soutěže

 

3.1 Náležitosti jednotlivců

 

3.1.1 Členský průkaz

 

Hráč musí mít platný členský průkaz Českého svazu zrakově postižených sportovců.

Členský průkaz se považuje za platný, pokud obsahuje všechny údaje a náležitosti, zejména:

a)     Je-li řádně vyplněný, opatřený fotografií hráče přetištěnou razítkem ČSZPS a podpisem držitele průkazu.

b)     Je-li v průkazu záznam očního lékaře o zařazení do příslušné kategorie.

c)      Má-li hráč v průkazu záznam o registraci od VVS kuželek ZP.

d)     Je-li v průkazu potvrzeno členství v oddílu, při přestupu členství v novém oddílu, u hostujících hráčů potvrzení mateřského oddílu o souhlasu s hostováním.

 

3.1.2 Neregistrovaní sportovci

 

Neregistrovaní sportovci mohou startovat jen v náborových soutěžích ZP kuželkářů, přičemž o jejich kategorii rozhodne pořadatel dle pomocných hledisek /průkaz ZTP/P atd./.

 

3.2 Náležitosti družstva.

 

a)     Družstva zařazená do dlouhodobé soutěže startují dle pevné soupisky.

b)     Soupiska musí být vyplněna podle předtisku. Musí obsahovat jména a zdravotně sportovní zatřídění hráčů s jejich podpisem. Tím hráč stvrzuje, že v soutěži startuje na vlastní nebezpečí.

c)      Soupiska potvrzená oddílem se zasílá měsíc před zahájením soutěže příslušné republikové VVS, která jí potvrdí a zašle oddílu..

d)     Na soupisce musí být uvedeno nejméně pět hráčů. Změny na soupisce smí provádět pouze příslušný řídící orgán.

e)     Platnost soupisky trvá od zahájení do ukončení daného  ročníku soutěže.

 

 

4 Povinnosti a práva účastníků soutěží

 

4.1 Všeobecné povinnosti oddílů

 

a)     Družstvo, které oddíl přihlásí do soutěže, musí splňovat podmínky Soutěžního řádu a Rozpisu soutěže.

b)     Každý účastník je povinen mít vlastní nebo smluvně zajištěnou kuželnu. Oddíly musí nejpozději tři měsíce před zahájením soutěžní sezóny podat přihlášku do soutěže a doložit ji písemným prohlášením, že soutěžní družstvo je řádně materiálně a technicky zajištěno.

c)      Družstvo je povinno řídit se platnými dokumenty a předpisy kuželkářského sportu ZP.

 

4.2 Povinnosti pořádajícího oddílu

 

V dlouhodobých soutěžích družstev je pořadatelem utkání oddíl uvedený v rozpisu soutěže na prvním místě. Jeho povinností je:

a)     Učinit všechna opatření pro hladký a regulérní průběh utkání. Odpovídá za pořádek na kuželně.

b)     Zajistí zapisovače a technický dozor, příp. i rozhodčího.

c)      Dohodnout se soupeřem datum a hodinu zahájení utkání.

d)     Odeslat pověřenému funkcionáři VVS Zápis o utkání a to do sedmi dnů po utkání.

e)     Prokázané zanedbání povinností bude disciplinárně potrestáno.

 

4.3 Povinnosti hostujícího družstva

 

V dlouhodobé soutěži družstev je hostující družstvo uvedeno v rozlosování soutěže na druhém místě. Jeho povinností je dostavit se k utkání tak, aby všichni jeho hráči byli na kuželně nejpozději 15 minut před zahájením utkání.

 

4.4 Povinnosti a práva vedoucích a členů družstev

 

a)      Vedoucí družstva je povinen:

1)     Dbát o ukázněné chování družstva.

2)     Ovládat Pravidla a Soutěžní řád, jakož i Rozpis soutěže.

3)     Předložit rozhodčímu soupisky, sestavu a průkazy hráčů.

b)      Vedoucí družstva je oprávněn:

1)     Jednat za družstvo v otázkách organizačních a sportovně technických.

2)     Upozorňovat rozhodčího na závady a nedostatky v průběhu utkání.

3)     Předkládat námitky a protesty.

c)      Závodníci družstva jsou povinni:

1)     Ovládat a dodržovat Pravidla a Soutěžní řád.

2)     Zúčastňovat se pravidelně tréninku a zápasů.

3)     Udržovat v platnosti svůj členský průkaz.

4)     Chovat se ukázněně, dbát o čistotu svého sportovního úboru a o osobní hygienu.

 

5 Provinění

 

Hrubá provinění proti Pravidlům, Soutěžnímu řádu, Rozpisu soutěže a předpisům řídících orgánů mohou příslušné VVS podle povahy a závažnosti provinění trestat:

a)      Peněžitými pokutami.

b)      Ztrátou bodů - kontumací.

c)       Pozastavením činností, vyloučením ze soutěže atd.

d)      Dodatečné zjištění závad a chyb, které se mohly zjistit během utkání, nemá vliv na výsledek utkání. Disciplinárně se však postihne provinilý hráč nebo oddíl. Hráč zastavením činnosti, oddíl pokutou. Disciplinárně může být postihnut i rozhodčí.

 

6 Přestupní řád

 

6.1 Registrace

 

a)      Ve všech soutěžích ZP kuželkářů, s výjimkou ryze náborových a rekreačních, startují pouze registrovaní ZP sportovci.

b)      Registrace se prokazuje členským průkazem ČSZPS.

c)       Hráč může být registrován pouze v jednom oddílu a může vlastnit jenom jeden registrační /členský/ průkaz.

 

6.2 Změna členství

 

a)      Hráč /člen/ má právo požádat o přestup do jiného oddílu.

b)      O přestup je nutno požádat v období 1.6. až 15.8. písemně příslušnou VVS. Žádost se dokládá vyjádřením obou zainteresovaných oddílů.

c)       Nový oddíl zaznamená změnu členství do průkazu hráče.

d)      Přestup se zveřejní v Kuželkářském zpravodaji ZP.

e)      VVS povolí přestup na základě potvrzení původního oddílu, že hráč má vůči němu vyrovnány všechny pohledávky.

 

6.3 Hostování

 

a)      Hostování povoluje VVS na základě souhlasu mateřského oddílu a jeho vyjádření, že nemá pro dotyčného hráče odpovídající využití.

b)      Hostování se povoluje v období 1.6. až 15.8. pokud však hráč nezasáhl do stávajícího ročníku soutěže, může mu být hostování povoleno kdykoliv v průběhu soutěžní sezóny.

c)       Hostování se zaznamenává do členského průkazu hráče a zveřejňuje se v Kuželkářském zpravodaji.

 

7 Zdravotní klasifikace zrakově postižených sportovců

 

V zájmu zajištění maximální regulérnosti soutěží ZP sportovců jsou závodníci zařazováni do některé ze čtyř kategorií dle zrakového postižení. Zařazení hráčů do jednotlivých kategorií vychází z Jednotné zdravotní klasifikace zrakově postižených sportovců ČSZPS a přiznává je odborný oční lékař, kterého určí ČSZPS.

 

8 Výkonnostní třídy ZP kuželkářů

 

Příslušnou výkonnostní třídu získává hráč, když v období od 15. 4. do 14. 4. dosáhne na dvou různých kuželnách /na různých drahách/ tyto výkony:

Výkonnostní třída platí vždy jeden rok následující bezprostředně po období, ve kterém bylo dosaženo výsledků určujících výkonnostní třídu.

 

Tato Pravidla a Soutěžní řád nabývají platnosti dnem 1. září 2000.